הרשת - קהילת הצעירים של התנועה הקיבוצית
דף הבית » תנאי שימוש

תנאי שימוש

תקנון “הרשת – קהילת הצעירים של התנועה הקיבוצית”

 

 1. מבוא
  1. קהילת הצעירים של התנועה הקיבוצית (להלן: “רשת הצעירים“) הוקמה במטרה להעניק לחבריה עדכונים ומידע ולהציע להם הזדמנויות בתחומי פעולה שונים.
  2. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.
 2. הגדרות
  1. ההצטרפות לרשת הצעירים אינה כרוכה בתשלום.
  2. “הטבות” כהגדרתן בסעיף 4.1 לתקנון.
  3. “חבר ברשת הצעירים” הנו מי שהצטרף לחברות ברשת הצעירים בהתאם לסעיף 3 לתקנון.
  4. “טופס ההרשמה” הנו טופס הרשמה לרשת הצעירים בנוסח שיעודכן מעת לעת ע”י רשת הצעירים.
  5. “אתר רשת הצעירים” הנו אתר האינטרנט של הרשת – קהילת הצעירים של התנועה הקיבוצית שכתובתו הנה hareshet-tkz.co.il
  6. “פרטי חבר/ת רשת הצעירים” כהגדרתם בסעיף 6 לתקנון.
  7. “מנהל הרשת” הנו מפעלות התנועה הקיבוצית בע”מ
  8. “תקופת החברות” הינה תקופה הנמשכת החל ממועד הצטרפות החבר וכל עוד החבר עומד בתנאים המפורטים בסעיף3.1 להלן..
  9. “התקנון” הנו תקנון רשת הצעירים כמפורט במסמך זה .
 3. הצטרפות לרשת הצעירים
  1. ההרשמה לרשת הצעירים מיועדת למי שהנם מעל גיל 18 ועד גיל 40, המקיימים אחד מהתנאים הבאים:
   1. מתגוררים באחד מהיישובים החברים בתנועה הקיבוצית;
   2. סיימו ש”ש במסגרת התנועה הקיבוצית כגוף משלח;
   3. משרתים ו/או בוגרי מסלול הנח”ל במסגרת התנועה הקיבוצית;
   4. בוגרי מסגרות החינוך, המכינות ותנועות הנוער הקיבוציות.
  2. ההרשמה לרשת הצעירים נעשית באמצעות מילוי טופס ההרשמה באתר רשת הצעירים;
  3. מנהל הרשת יהיה רשאי לדחות בקשה להצטרף לרשת הצעירים מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתחול עליו החובה לנמק את סירובו.
  4. הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות ברשת הצעירים. מילוי טופס ההרשמה כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם לרשת הצעירים לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר רשת הצעירים לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.
  5. חבר הרשת אחראי לעדכן את רשת הצעירים בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין רשת הצעירים לבין חבר רשת הצעירים. רשת הצעירים לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם רשת הצעירים בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
  6. החברות ברשת הצעירים היא לתקופה המפורטת בסעיף 2.8 לעיל אלא אם כן בקש החבר אחרת.
  7. עם סיום החברות ברשת הצעירים מסתיימת גם זכאות חבר הרשת להטבות ולזכויות המוקנות על ידי הרשת לחבריה.
  8. בהצטרפותו לרשת הצעירים וככל שלא הודיע לרשת הצעירים אחרת, מאשר חבר רשת הצעירים  את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מרשת הצעירים, בכל אמצעי תקשורת שרשת הצעירים תמצא לנכון, בקשר לרשת הצעירים, לפעילויותיה  ולמבצעי הטבות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת הצעירים, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
  9. חבר רשת המבקש להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מרשת הצעירים, במהלך תקופת החברות ברשת או לאחריה, יודיע על כך לרשת הצעירים בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה לרשת הצעירים, על פי פרטי ההתקשרות המפורטים להלן.
 4. הטבות והזדמנויות לעשייה לחברי רשת הצעירים
  1. .במסגרת החברות ברשת הצעירים, יהיו חברי הרשת זכאים להטבות והזדמנויות בתחומים קריירה, אקדמיה, שליחויות, התנדבות, פנאי, פרויקטים ותוכניות של מעורבות בחברה.
  2. מנהל הרשת שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתו.
  3. רשת הצעירים שומרת לעצמה את הזכות להודיע על הפסקת פעילות הרשת בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות אשר הוקנו לחברי הרשת עד למועד הפסקת פעילות הרשת. במקרה של הפסקת פעילות הרשת כאמור לא יהיו לחברי הרשת כל טענות בגין הפסקת פעילותה.
 5. סיום וביטול חברות
  1. מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר הרשת הצעירים יהיה זכאי לבטל את חברותו ברשת בכל עת, בהודעה שתימסר לרשת הצעירים בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר הרשת במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.
  2. במקרה של סיום או ביטול חברות ברשת מכל סיבה שהיא, לא יהיה חבר הרשת זכאי להטבות.
 6. מדיניות פרטיות , מאגר מידע ודיוור ישיר

הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי רשת הצעירים במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של רשת הצעירים המפורטת להלן:

 1. רשת הצעירים לא תמסור את פרטי חבר הרשת לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן :
  1. אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין.
  2. אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר הרשת ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר הרשת לבין רשת הצעירים.
  3. אם תארגן את פעילות רשת הצעירים במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות רשת הצעירים עם פעילותו של גוף אחר – רשת הצעירים תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטיהם של חברי רשת הצעירים, ובלבד שהגוף אחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי רשת הצעירים  את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חברי רשת הצעירים  לגוף אחר כאמור, תמסור רשת הצעירים הודעה לחברי רשת הצעירים.
 2. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר רשת הצעירים לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת רשת הצעירים, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של רשת הצעירים או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות :
  1. למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר הרשת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שרשת הצעירים תמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון , בפקסימיליה , בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר );
  2. לצרכי ניהול רשת הצעירים, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לרשת הצעירים;
  3. לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
  4. לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (COOKIES). שימוש כאמור בפרטי רשת הצעירים לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של רשת הצעירים וחבר הרשת מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. רשת הצעירים לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמשת בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 3. חבר הרשת מאשר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. חבר הרשת מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיו ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 4. חבר רשת הצעירים :
  1. המתנגד לשימוש בפרטים המצויים בידי רשת הצעירים אודותיו;
  2. או המעוניין להסיר עצמו ממאגר המידע הרשום בבעלות רשת הצעירים;
  3. או המבקש שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר:

יודיע על כך בכתב למנהל רשת הצעירים , ובמקרה זה מנהל רשת הצעירים  יפעל בהתאם להוראה שנמסרה להם. רשת הצעירים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברות החבר ברשת מבלי שהחבר יהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך.

 1. תנאי שימוש
  1. השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
  2. קניין רוחני
   1. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהאתר.
   2. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
   3. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של האתר ואין לעשות בהם שימוש, הנוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכות לצד ג’. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר צד ג’ לו שייכים התכנים.
  3. קישורים לאתרים חיצוניים
   1. יתכן וחלק מאתר רשת הצעירים יכיל קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים מפרסמים. קישורים אלה נועדו לנוחיות חברי רשת הצעירים בלבד.
   2. ידוע לחבר רשת הצעירים כי השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים, אליהם מוביל הקישור, טעון זהירות ובדיקה קפדניים.
   3. מובהר כי לרשת הצעירים אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, רשת הצעירים אינה ולא תישא בכל אחריות במקרה בו חבר רשת הצעירים הסתמך ו/או ביצע פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה.
   4. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.
  4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר
   1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
   2. צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר
  5. Cookies
   1. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשיר המשתמש על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי במחשב, או לבצע פעילות כלשהיא על גביו. מטרת השימוש ב – Cookie היא בכדי ששרתי רשת הצעירים יוכלו לזהות את חברי רשת הצעירים במהירות ויעילות.
   2. בהסכמתו לתנאי השימוש הללו, מתיר חבר רשת הצעירים לרשת הצעירים “להשתיל” Cookie על מכשירו או מחשבו, להשתמש במידע האגור ב – Cookie ולזהותו על פיו. באמצעות Cookies עשויה רשת הצעירים, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע באתרים שונים בהם יגלוש חבר רשת הצעירים (להלן: “ספקי צד שלישי”). במהלך שימוש חבר הרשת בספקי צד שלישי ייתכן וייאסף מידע לגביו, בו עשויה רשת הצעירים לעשות שימוש לצורך התאמת התכנים שיוצגו בפני חבר רשת הצעירים, לרבות תכנים פרסומיים, לנושאים המעניינים את חבר הרשת ואינם מזהים אותו באופן ספציפי. רשת הצעירים אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מאחר ומדובר באתרים עצמאיים לחלוטין, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
   3. רשת הצעירים מתירה לחברות מסוימות לנהל את מערך הפרסום שלהן באמצעות אתר רשת הצעירים (להלן: “החברות המפרסמות”). המודעות באתר רשת הצעירים מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. חברות אלו מציבות Cookies במחשבי הגולשים ומשבצות “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומות, או באתר עצמו. המשוואות הללו מכילות קבצים גרפים זעירים בעלי מזהה ייחודי אשר תפקידו לאבחן ולסייע בצבירת מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הזה נועד להתאים את התוכן הפרסומי שיוצג בפני הגולשים לנושאים המעניינים אותם ואינו מזהה ספציפית מי מהגולשים. השימוש של החברות המפרסמות ב – Cookies ובמשואות רשת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא של רשת הצעירים ומשכך – מקום בו יבקש חבר רשת הצעירים לבדוק מדיניות זו, יהא עליו לפנות לאתרי האינטרנט של החברות המפרסמות.
 2. אחריות
  1. רשת הצעירים ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש במידע ו/או בהטבות ו/או בקשר לנזק כשלהוא, עקף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר הרשת או לצד שלישי כלשהוא בקשר עם רשת הצעירים ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.
  2. רשת הצעירים אינה מתחייבת כי האתר ו/או רשת הצעירים לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או רשת הצעירים ו/או את פעילותה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. אשר על כן, חברי הרשת מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.
  3. רשת הצעירים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהוא לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר הרשת בכל סעד ו/או זכרות, למעט אם נאמר אחרת המפורש בתקנון זה.במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא רשת הצעירים רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את רשת הצעירים או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי הרשת, לא תהא כל טענה או זכות כלשהיא בקשר לפעולות בהן תנקוט רשת הצעירים עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי רשת הצעירים אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהוא, לרבות לחבר הרשת, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.
  4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. רשת הצעירים נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חבר הרשת באתר אולם על חבר הרשת לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. רשת הצעירים אינה מתחייבת כי השירותים והמידע באתר ובשרתי הרשת (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, משחרר חבר רשת הצעירים את רשת הצעירים ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד מנהל רשת הצעירים ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
 3. דרכי מסירת הודעות
  1. דרכי מסירת הודעות מרשת הצעירים לחברי הרשת, בכל דבר ועניין, יעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי רשת הצעירים ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום באתר רשת הצעירים ו/או באמצעי תקשורת כלשהוא ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של רשת הצעירים ייחשב כמסירת הודעה לחבר רשת הצעירים ולחבר הרשת לא תהיינה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.
  2. דרכי מסירת הודעות מטעם חבר רשת הצעירים לרשת הצעירים, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה למנהל הרשת באמצעות דואר אלקטרוני: rotem@tkz.co.il או בטלפון 03-6925290.
  3. שעות פעילות משרדי רשת הצעירים: ימים א-ה בין השעות 17:00 – 08:00 (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון)
 4. כללי
  1. יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהוא מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.
  2. רשת הצעירים שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
  3. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי רשת הצעירים.
  4. רשת הצעירים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם רשת הצעירים, סמלי רשת הצעירים וכיו”ב בכל עת.
  5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהיא בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לרשת הצעירים, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שרשת הצעירים תערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.
  6. כל התנהגות של רשת הצעירים לטובת חבר רשת הצעירים בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של הרשת על האמור בתקנון זה.
  7. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  8. לברורים ושאלות בכל עניין הנוגע לרשת הצעירים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני rotem@tkz.co.il או בטלפון 03-6925290. שעות פעילות משרדי הרשת: ימים א’ – ה’ בין השעות 17:00 – 08:00 (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון).